Ấm tử sa

ATS-0310650

Thể tích:140ml

Câu đối trái
Đối tác