Ấm tử sa

ATS-0300800

Thể tích:160ml

Câu đối trái
Đối tác