Ấm tử sa

ATS-0300800

Thể tích:160ml

Câu đối trái
Câu đối phải
Đối tác