Ấm tử sa

ATS-0280800

Thể tích:200ml

Câu đối trái
Đối tác