Ấm tử sa

ATS-0270800

Thể tích:220ml

Câu đối trái
Đối tác