Ấm tử sa

ATS-0260800

Thể tích:190ml

Câu đối trái
Đối tác