Ấm tử sa

ATS-0240550

Thể tích:170ml

Câu đối trái
Đối tác