Ấm tử sa

ATS-0240550

Thể tích:170ml

Câu đối trái
Câu đối phải
Đối tác