Ấm tử sa

ATS-0230550

Thể tích:200ml

Câu đối trái
Đối tác