Ấm tử sa

ATS-0220550

Thể tích:140ml

Câu đối trái
Câu đối phải
Đối tác