Ấm tử sa

ATS-0210550

Thể tích:150ml

Câu đối trái
Đối tác