Ấm tử sa

ATS-0210550

Thể tích:150ml

Câu đối trái
Câu đối phải
Đối tác